Informační systém zkušebny - operativní plánování a řízení kontroly

QTREE-TEST C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS, která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém, který poskytuje nástroje pro operativní plánování a řízení kontroly, sběr dat, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot rozsáhlou sadou grafických SPC nástrojů pro vizualizaci výsledků statistických analýz. Systém nachází využití zejména u firem z oblasti plastikářské výroby s velkým množstvím kontrolních operací daných velkým počtem výrobních míst - lisů, velkým množstvím druhů výrobků a odpovídajícím množstvím výrobních nástrojů - vstřikovacích forem s mnoha pozicemi. Systém lze však úspěšně provozovat v jakékoliv jiné oblasti průmyslové výroby. Je vhodným nástrojem pro provozní laboratoře, centrální laboratoře, zkušebny, řídicí centra, pracoviště vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, OŘJ, TPV a výrobní úseky. Systém svými funkcemi napomáhá vyhovět požadavkům norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6, ISO/TS 16949. Z technologického hlediska se jedná se o aplikaci v prostředí Windows (95, 98, XP, NT, 2000, 2003, Vista 32/64bit, 7 32/64-bit) využívající client-server databázovou technologii a on-line komunikaci s externím měřícím zařízením. Od ostatních systémů z řady QTREE CAQ SYSTEMS se liší tím, že kromě funkcí pro monitorování a statistické řízení procesů navíc nabízí funkce pro operativní plánování a řízení kontroly.


Základní vlastnosti

 • Plnohodnotná 32-bitová aplikace typu LIMS v prostředí W95, W98, NT, XP, Windows 2000 a Windows 2003 .NET Server zabezpečující sběr, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot moderními grafickými nástroji pro vizualizaci výsledků statistických analýz - vhodná pro pracoviště certifikovaná podle norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000 a VDA 6, zákona č.505/1990 Sb. o metrologii ve znění zákona č. 119/2000 Sb a navazujících vyhlášek MPO.
 • QTREE-TEST je informační systém pro zajišťování jakosti výroby s výstupy, které jsou nedílnou součástí moderních způsobů řízení jakosti TQM, TQC, QS.
 • Systém zabezpečuje sběr, evidenci a vyhodnocování naměřených hodnot sledovaných jakostních znaků a souvisejících technologických parametrů. Svým zaměřením je určen k aplikování v provozních a centrálních zkušebnách, řídicích centrech, pracovištích vstupní, výstupní a mezioperační kontroly v souladu se zákonem č.110/1997 Sb a vyhlášky č.147.
 • Databázové řešení využívá technologii client-server u síťových i lokálních verzí. Standardně je dodáván databázový server InterBase (Windows 95/98/NT/XP/2000, Unix, Solaris, Linux) od firmy Borland. Díky této nejmodernější databázové technologii, založené na transakčním zpracování, je zajišťována vysoká bezpečnost databáze jak proti neoprávněnému zásahu, tak proti narušení konzistence z důvodu výpadku počítače nebo počítačové sítě.
 • Databázová technologie InterBase je firmou Borland uvolněna jako Open Source produkt (zcela zdarma pro libovolnou platformu a libovolný počet klientů)!
 • Přístupová práva uživatelů jsou přidělována detailně k jednotlivým tabulkám databáze. V důsledku toho je například možné definovat uživatele, který může prohlížet a zpracovávat data, nikoliv však měnit definice kontrolních plánů a naměřené hodnoty.
 • Data sledovaných procesů jsou prostřednictvím kontrolních plánů organizována v důmyslně navržené hierarchické struktuře.

 

Hlavní identifikátory Vedlejší identifikátory
 • Výrobek
 • Zakázka
 • Kontrolní plán
 • Zkouška
 • jakostní znaky
 • Kontrolní odběr
 • Kontrolovaný vzorek
 • Číslo odběru
 • Číslo vzorku
 • Uživatelská identifikace odběru
 • Datum výroby
 • Datum kontroly
 • Čas kontroly
 • Směna
 • Charakteristika
 • Výrobní linka
 • Výrobní dávka
 • Pracovník

 

 • Kontrolní odběry mohou být v rozsahu od 1 do 200 vzorků a mohou obsahovat jak hodnoty zjišťované měřením nebo srovnáváním, tak hodnoty atributivních parametrů. Jednotlivé záznamy mohou být navázány na evidenci výrobních příkazů (výrobních dávek, dodavatelů nebo odběratelů).
 • Pomocí ODBC ovladačů je zajištěn plný přístup k datům prostřednictvím nástrojů Microsoft Office (Word, Excel, MS Query) při současném zachování definovaných přístupových oprávnění.
 • Vstupní formuláře v tabulkové formě jsou doplněné o grafická znázornění naměřených hodnot v tolerančním pásmu. Překročení tolerančního pásma je signalizováno opticky i akusticky.
 • Hodnoty analytických znaků mohou být jak hodnotami naměřenými tak vypočtenými. Výpočetní operace jsou definovány v kontrolních plánech pomoci vzorců využívajících základní matematické operace, funkce a odkazy na hodnoty jiných změřených nebo vypočtených parametrů.
 • Výpočetní nástroje umožňují použít standardní matematické funkce.
 • Vstupní moduly lze prostřednictvím speciálních ovladačů konfigurovat pro interaktivní vstup dat z měřicích zařízení. V každém okamžiku mohou být aktivní až tři ovladače. Každý ovladač může obsluhovat libovolný počet vstupních kanálů. Veškeré informace o připojených ovladačích a vstupních kanálech jsou součástí konfigurace kontrolních plánů. Sada ovladačů je průběžně doplňována o ovladače nových zařízení.
 • Ke každé vyráběné dávce lze naplánovat okamžiky provádění kontroly - operativní plán kontroly. V seznamu právě vyráběných dávek jsou blížící se termíny kontroly odlišeny sytostí podbarvení, prošlé termíny jsou výrazně odlišeny. To poskytuje pracovníkům kontroly dokonalou orientaci v kontrolních operacích i při velkém počtu kontrolovaných pracovišť - operativní řízení kontroly. Prošlé termíny musí být pracovníky kontroly vždy odůvodněny, popřípadě provedeny dodatečné kontroly. Manažerům výrobních úseků a úseků kontroly kvality systém umožňuje důslednou kontrolu - plnění plánu kontroly.

 

Měřené veličiny Ovladače přístrojů Měřicí stanice
 • Délka
 • Hmotnost
 • Tvrdost
 • Pevnost
 • Kroutící moment
 • Teplota
 • Tlak
 • Chemické složení
 • MITUTOYO
 • SYLVAC
 • TRIMOS
 • SARTORIUS
 • SCALTEC
 • METTLER
 • KERN
 • SCHMIDT
 • TESTO
 • SENCON
 • MESING
 • IMECO
 • AMEST
 • AMS
 • INOVA

 

 • Databázová struktura a atributy kontrolních odběrů a všech číselníků dodávají aplikaci vysokou míru přizpůsobitelnosti rozmanitým požadavkům statistického řízení procesů.
 • Rozsáhlá sada statistických nástrojů je oproti běžným SPC nástrojům na trhu důmyslně provázána s definicemi kontrolních plánů, databázovým řešením ukládání dat, interaktivním měřením a vyhodnocováním.
 • Statistické nástroje nové generace mají dokonale propracované ovládání a konfigurování. Veškerá nastavení způsobu výpočtů a zobrazení nejsou definována globálně ale jsou součástí definic kontrolovaných parametrů v kontrolních plánech.
 • U každého sledovaného parametru lze kromě základních atributů (číslo, název, jmenovitá hodnota, dolní a horní mez) definovat i atributy využívané externím měřicím zařízením (číslo ovladače měřícího zařízení a číslo kanálu měřícího zařízení) a atributy využívané statistickými nástroji.
 • Barevné palety zobrazení se nastavují zvlášť pro obrazovku a zvlášť pro tiskárnu. Tiskové výstupy zachovávají proporcionální tloušťky čar dle nastaveného rozlišení tiskárny.
 • Tiskové protokoly jsou nastavitelné pro tisk v českém, anglickém a německém jazyku bez ohledu na jazykovou verzi programu.

 

Variantní databázové prostředí

Při implementaci systému je v odůvodněných případech možné využít i jiné client-server databázové technologie MS SQL Server, Oracle, Informix, Sybase.

Statistické nástroje

Veškerý software ve všech variantách a modifikacích je vybaven jednotnou sadou rozsáhlých statistických nástrojů:

 • Zpracování regulačních karet do 200 odběrů o velikosti 2..25 vzorků (Xq-R, Xq-S, Xm-R, Xm-S, XmFord, XmContinental, X-Rn, Xn-Rn, Histogram, Cp, Cpk, Cpm, Cpmk, Pp, Ppm, Ppk, Ppmk, Cm, Cmk, Paretto)
 • Zpracování regulačních karet do 200 odběrů o velikosti 1 vzorku ( X-Rn, Xn-Rn, Histogram, Cp, Cpk, Cpm, Cpmk, Pp, Ppm, Ppk, Ppmk, Cm, Cmk, Paretto)
 • Detailní datová analýza - zpracování dat libovolného rozsahu (Histogram, Cp, Cpk, Cpm, Cpmk, Pp, Ppm, Ppk, Ppmk, Cm ,Cmk, Paretto)
 • Zpracování dlouhodobých studií - trendů (Xq-R, Xq-S, Xm-R, Xm-S, XmFord, XmContinental, X-Rn, Xn-Rn, SDn, Cp, Cpk, Cpm, Cpmk, Cm ,Cmk)
 • Zpracování přehledů (SDn, Paretto)

 

Nabídka souvisejících služeb

 • Analýza výrobního procesu z hlediska vhodnosti pro SPC
 • Testování stability, testování rozptylů
 • Příprava podkladů pro SPC
 • Projekt a realizace lokálních SPC systémů
 • Napojení na měřicí přístroje
 • Napojení na měřicí stanice
 • Školení problematiky SPC pro všechny kategorie pracovníků

 

Oblasti použití

 • Laboratoře
 • Zkušebny
 • Výroba

 

Základní verze

 • potravinářská výroba
 • chemická výroba
 • těžba surovin
 • výroba stavebních hmot
 • zpracování plastů
 • gumárenská výroba
 • výroba skla a keramiky
 • výroba textilií
 • hutní výroba
 • strojírenská výroba
 • výroba munice
 • energetika
 • slévárenství
 • výroba vláken
 • elektrotechnika

 

Servis a související služby

 • 24 hodinový uživatelský – “hot line” servis
 • Operativní řešení všech mimořádných situací prostřednictvím internetu a dálkové správy
 • Instalaci, instruktáž a školeni provádějí pracovníci autorského týmu

 

Hlavní výhody

Na softwarovém trhu je k dispozici řada produktů  zaměřených na statistické zpracování dat. Většina těchto produktů je však úzce specializována na problematiku statistického zpracování, zatímco problematiku měření, strukturování dat, organizování dat a jejich ukládání řeší velice okrajově nebo vůbec. Tato softwarová řešení jsou tudíž zaměřena pouze na velice efektní, jednodušší a zcela neproblematické funkce, které je předurčují spíše pro demonstrativní zpracování než pro plnohodnotné provozní nasazení.

Oproti těmto produktům řeší systém QTREE-TEST C/S problematiku komplexním propojením jednotlivých softwarových nástrojů do jediného systému:

 • Operativní plánování a řízení kontroly
 • Měření a vizualizace
 • Organizování a ukládání dat
 • Statistické zpracování specializovanými SPC nástroj

 


 

Software pro SPC

Informační systém zabezpečující sběr dat, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot rozsáhlou sadou grafických nástrojů pro vizualizaci výsledků statistických analýz. Určen pro pracoviště vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, řízení kvality a technické přípravy výroby. Vhodný pro výrobce součástí, dílců a sestav, kteří splňují požadavky norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6 a ISO/TS 16949.

Čtěte více zde...

QTREE-CAQ Monitor.NET

Představujeme QTREE-CAQ Monitor.NET - Systém monitorování kvality. Zákazníkovi je nabízen jedinečný ucelený produkt, který najde své uplatnění jak při kontrole výrobě diskrétních součástí (strojírenství, automobilový průmysl), tak při laboratorní kontrole kontinuálních výrobních procesů, (potravinářství, chemie, stavební hmoty) i při výstupní kontrole a testování finálních produktů a celých sestav.

Čtěte více zde...

Evidence a kalibrace měřidel

QTREE-EM C/S - Informační systém metrologie

QTREE-EM C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS , která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém, určený pro metrologická pracoviště a výdejny, kde plní funkci operativní evidence měřidel a funkci evidence souvisejících servisních a kontrolních úkonů.

Čtěte více zde...