Jak číslovat měridla?

Platné normy pro oblast zavádění systémů řízení jakosti ve vztahu k metrologii vyžadují, aby byla každému měřidlu v evidenčním systému přidělena jednoznačná identifikace. Tato identifikace musí být fyzicky umístěna na měřidle a uváděna na všech dokumentech, které se měřidla týkají. V minulosti byla často evidence měřidel založena na kartotékovém systému a měřidla si ponechávají identifikace kdysi zavedené. Kartotékové evidenční systémy ve výdejnách připouštěly duplicitní identifikace. Například kalibru 20H8 bylo ve složce Kalibry válcové přiděleno číslo 1. Stejné číslo však mohlo být přiděleno například kalibru 22H7. Jednoznačnou identifikací měřidla nebylo číslo měřidla samo o sobě ale nějaká další identifikace nebo specifikace měřidla, v tomto případě rozměr. Další častou a nevhodnou vlastností některých identifikací je snaha vyjádřit v identifikaci měřidla informace o jeho umístění nebo uživateli. V tomto případě při každé reorganizaci firmy (změna organizační struktury, rozdělování nebo spojování firem) okamžitě vyvstává zpravidla obtížně řešitelný problém - potřeba přečíslovat měřidla.

V evidenčním systému založeném na využití výpočetní techniky není potřeba vyjadřovat v samotné identifikaci měřidla cokoliv jiného, než vlastní jednoznačnou identifikaci. Všechny ostatní informace o měřidle jsou v elektronické evidenční kartě měřidla uvedeny jako další atributy a jejich využití při zobrazování nebo řazení je jen otázkou softwarového řešení.

Systém QTREE-EM C/S se snaží vyhovět jak uživatelům, kteří mají již měřidla opatřena identifikací - evidenčním číslem, tak těm uživatelům, kteří identifikace měřidel teprve vytvářejí. Podstatné je, že ačkoliv jsou v systému QTREE-EM C/S měřidla zařazována do druhů a v rámci druhů do skupin, není vyžadováno, aby tyto identifikace byly součástí evidenčního čísla.

Evidenční čísla měřidel mohou mít v systému QTREE-EM C/S jeden z následujících formátů:

  • Evidenční číslo je jednoznačné samo o sobě - DOPORUČUJEME!
  • Jednoznačnou identifikaci tvoří evidenční číslo + číslo druhu + číslo skupiny
  • Do určitého, předem stanoveného evidenčního čísla tvoří jednoznačnou identifikaci evidenční číslo + číslo druhu + číslo skupiny a od tohoto čísla je evidenční číslo jednoznačné samo o sobě.O způsobu číslování měřidel je potřeba rozhodnout při instalaci systému. Jednoznačnost je zajišťována na úrovni databázové technologie bez ohledu na to, zda se jedná o jednouživatelskou nebo sdílenou - víceuživatelskou instalaci.

Software pro SPC

Informační systém zabezpečující sběr dat, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot rozsáhlou sadou grafických nástrojů pro vizualizaci výsledků statistických analýz. Určen pro pracoviště vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, řízení kvality a technické přípravy výroby. Vhodný pro výrobce součástí, dílců a sestav, kteří splňují požadavky norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6 a ISO/TS 16949.

Čtěte více zde...

QTREE-CAQ Monitor.NET

Představujeme QTREE-CAQ Monitor.NET - Systém monitorování kvality. Zákazníkovi je nabízen jedinečný ucelený produkt, který najde své uplatnění jak při kontrole výrobě diskrétních součástí (strojírenství, automobilový průmysl), tak při laboratorní kontrole kontinuálních výrobních procesů, (potravinářství, chemie, stavební hmoty) i při výstupní kontrole a testování finálních produktů a celých sestav.

Čtěte více zde...

Evidence a kalibrace měřidel

QTREE-EM C/S - Informační systém metrologie

QTREE-EM C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS , která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém, určený pro metrologická pracoviště a výdejny, kde plní funkci operativní evidence měřidel a funkci evidence souvisejících servisních a kontrolních úkonů.

Čtěte více zde...